Janne Kivinen

 

Hei,

olen tällä hetkellä kunnanvaltuutettu Pirkkalassa - tässä poliittisia luottamustoimiani kuluvalta valtuustokaudelta:

  • Kunnanvaltuutettu (2017 - )
  • Kunnanhallituksen varajäsen (2017 - 2019)
  • Kestävän kehityksen valiokunnan varapuheenjohtaja (2017 - 2019)
  • Hyvinvointilautakunnan jäsen (2019 - )
  • Pirkkalan vanhustentalosäätiön hallituksen jäsen (2017 - )

Olen myös Pirkkalan Kokoomus ry:n jäsen ja toimin pitkään sen hallituksessa (2016-2020). Tuona aikana olin mm. laatimassa Pirkkalan Kokoomusyhdistysten maapoliittista ohjelmaa sekä mukana Ari Rautakorven eduskuntavaalikampanjassa. Olin myös laatimassa  Pirkkalan Kokoomusyhdistysten kuntavaaliohjelmaa.

 

Taustani

Olen alunperin kotoisin Keski-Suomesta Keurusselän rannalta Keuruulta, mutta lukion jälkeen muutin opiskelemaan ja töihin Tampereelle. Vuonna 2006 muutin Pirkkalaan, kun sain rakennettua omakotitaloni valmiiksi Pirkkalan Killoon. Siitä lähtien olen asunut perheineni yhtäjaksoisesti Pirkkalassa. Perheeseeni kuuluu puoliso, neljä nuorta ja länsiylämaanterrieri. Killosta ja Pirkkalasta on muodostunut minulle vuosien varrella sekä fyysinen että henkinen koti.

Koulutukseltani olen diplomi-insinööri Tampereen teknillisestä korkeakoulusta sekä kauppatieteiden maisteri Tampereen yliopistosta (nykyään molemmat ovat samaa organisaatiota). Koko työurani olen toiminut kotimaisissa ja kansainvälisissä korkean teknologian yrityksissä sekä asiantuntija- että esimiestehtävissä.

Säännöllinen liikuntaharrastukseni on koripallo – pelailen koripalloa Pirkkalan Virityksen (Pirkkalan Virin senioriosasto)  “höntsyissä” sekä toisinaan myös hienon naapurikuntamme Ylöjärven Pallon vastaavissa. Olen myös Tampereen Teknillisen Seuran jäsen, Pirkkalan Reserviupseerikerho ry:n hallituksen jäsen sekä Pirkanmaan Tietojenkäsittely – yhdistyksen (Pitky) hallituksen jäsen.

 

Arvoni

Vaikka monissa asioissa poliittinen arvomaailmani on liberaali - olen kuitenkin pohjimmiltani ehkä enemmän konservatiivi - yksilöllä tulee olla vapauksia toteuttaa itseään, mutta myös selkeä vastuu omista toimistaan. Koti, perhe ja isänmaa ovat minulle tärkeitä asioita - kannatan hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa hyvä elämä mahdollistetaan kaikille ikään, sukupuoleen, yhteiskunnalliseen asemaan ja etniseen taustaan katsomatta.

Näkemykseni on kuitenkin se, että vain vahva julkinen talous mahdollistaa pidemmällä aikajänteellä hyvinvoinnin.  Ja edelleen, ainoa keino saavuttaa vahva julkinen talous on, että vahva ja kilpailukykyinen yksityinen sektori pystyy sen rahoittamaan. Liiallista verotusta sekä raskasrakenteista ja byrokraattista julkista sektoria tulisi ehdottomasti välttää. Uskon myös sivistyksen, koulutuksen ja osaamisen tärkeyteen tekijöinä, joiden avulla Suomi ja suomalaiset pärjäävät globaalissa kansainvälisessä kilpailussa.

 

Poliittisia kantojani

 

KUNNAN TALOUS

Kunnan tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa.

Kunnan taloudenhoidon tulee olla vastuullista ja pitkäjänteistä. Lähtökohtaisesti tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa siten, että vuotuisia alijäämiä ei synny kuin poikkeustilanteissa. Lainanotolla tulee kattaa kunnan kehittymisen ja kuntalaisten kannalta järkeviä ja tarkoituksenmukaisia investointeja - lainalla ja maanmyyntituloilla ei tule kattaa kunnan toimintamenoja. Kunnan lainataakkaa ei saa kasvattaa niin, että lainanhoitokulut kohtuuttomasti kasvattavat vuosittaisia menoja - tämän periaatteen tulee myös ohjata investointisuunnitelmia ja -päätöksiä.

Verotusta ei saa kiristää.

Pirkkalan kiinteistöveroja nostettiin edellisellä valtuustokaudella ja kunnan tuloveroa nostettiin kuluneella valtuustokaudella. Kunnan toiminnan ja taloudenhoidon tulee ehdottomasti pyrkiä siihen, että sekä tuloverot että kiinteistöverot eivät nouse nykyisestään.

 

MAAPOLITIIKKA JA KAAVOITUS

Poliittisen päätöksenteon tulee olla läpinäkyvää ja päätöksista tulee kantaa poliittinen vastuu liittyen kuntalaisten kannalta keskeisiin maapolittiisiin ja kaavoitukseen liittyviin kysymyksiin.

Maapolitiikka ja kaavoitus sekä niihin liittyvät toimet ovat kuntalaisten kannalta erittäin merkittäviä asioita. Siksi tulee varmistaa, että näihin liittyvä keskeinen päätöksenteko tehdään poliitikkojen toimesta läpinäkyvästi ja poliittisesti - ei virkamiesvetoisesti. Tästä ikävänä esimerkkinä viime vuosina virkamiesvetoisesti tehdyt päätökset liittyen esimerkiksi kiinteistötoimitusten/lunastustoimenpiteiden aloituksiin. Historia on osoittanut, että nämä toimenpiteet eivät ole aina kunnan ja kuntalaisten etujen mukaisia ja voivat tulla kunnalle lopulta erittäin kalliiksi suhteessa saavutettuun hyötyyn ja kunnan kokonaisetuun. Olenkin pyrkinyt jo kuluvalla valtuustokaudella aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että päätöksenteosta saataisiin läpinäkyvämpää ja tehdyistä päätöksistä kannettaisiin myös poliittinen vastuu.

Maapolitiikan ja kaavoituksen tulee olla maanomistajia ja kuntalaisia kohtaan oikeudenmukaista sekä heidän etujaan ja toiveitaan palvelevaa.

Nykyisen maapolitiikan mukaisesti Pirkkalan kunta asemakaavoittaa vain omistamiaan maa-alueita ja pyrkii hankkimaan keskeisiltäkin alueilta maata raakamaan hinnalla. Tämä periaate on epäreilu maanomistajia kohtaan ja toisaalta hidastaa kunnan kehittymistä keskeisillä alueilla. Pirkkalan kunnan maapolitiikkaa tulisikin muuttaa niin, että palattaisiin aiemmin vallinneeseen tilanteeseen, jossa maanomistajien kanssa tehtiin maankäyttösopimuksia, joiden avulla maanarvon kohoamisesta saatu hyöty jaetaan sekä maanomistajien että kunnan kesken.

Pirkkalan tulee lisätä pientalotonttien kaavoitusta.

Nykyinen kaavoitus Pirkkalassa painottuu erittäin voimakkaasti kerrostalomaiseen rakentamiseen joukkoliikenneväylien varteen. Kaavoitusta tulisi ehdottomasti muuttaa siten, että kunnan tulisi nopeasti lisätä pientalotonttien ja -alueiden kaavoitusta, jotta näihin kohdistuvaan kovaan kysyntään pystyttäisiin vastaamaan. Mahdollisia loogisia suuntia, joihin uusia pientaloalueita voitaisiin kaavoittaa ovat mm. Toivion suunta (missä kunta omistaa jo runsaasti maata) sekä Kirkonkylän suunta (missä koulukapasiteettia ollaan lisäämässä Kirkonkylän koulun remontin myötä). Myös suunnittelutarveratkaisuihin tulisi suhtautua nykyistä myönteisemmin.

 

VARHAISKASVATUS JA KOULUTUS

Pirkkalan kunnan tulee tarjota perheille mahdollisuus hoitaa lapsia myös kotona.

Pirkkalan kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut ovat seutukunnallisesti vertailtuna varsin hyvällä tasolla ja Pirkkala panostaa varhaiskasvatukseen merkittävästi taloudellisesti. Haluaisin kunnan tarjoavan lisäksi mahdollisuuden, että perheet niin halutessaan voisivat hoitaa lapsia myös kotona. Pirkkalassa on aiemmin maksettu perheille ns. Pirkkala - lisää ts. kuntalisää, jolla on tuettu lasten kotihoitoa. Mielestäni tämän tuen palauttamista tulisi harkita. Tämä erityisesti siksi, että lasten määrä on laskenut ja sen ennustetaan jatkavan laskuaan myös Pirkkalassa - koko yhteiskunnalle olisi kuitenkin edullista, että lapsia syntyisi Suomeen lisää.

Fyysinen ja psyykkinen koskemattomuus on jokaisen oikeus! Koulukiusaamiseen on puututtava kaikin keinoin.

Pirkkalan kunnan hyvinvointiraportissa kartoitetaan mm. kyselyin kuntalaisten yleistä hyvinvointia. Jo useammassa raportissa merkittävä osa koululaisista on vastanut kyselyyn, että kokee kiusaamista koulussa kerran viikossa tai useammin. Koulukiusaamisella on pahimmillaan myös merkittäviä pitkäaikaisvaikutuksia kiusatun elämään. Minä kannatan tiukempaa puuttumista kiusaamistapauksiin ja kiusaajiin. Hyvänä erimerkkinä uusista toimintatavoista on muun muassa Kokoomuksen kuntiin laajemmin käyttöönotettavaksi ehdottama ns. Etelä-Karjalan malli. Lisää mallista myös täältä. Mielestäni Pirkkalan kunnan tulisi harkita tällaisen mallin käyttöönottoa ellei kiusaamistapauksia saada muuten kuriin.

Koululuokkien oppilasmäärät tulee pitää kohtuullisina.

Koulutus ja oppiminen ovat keskeisiä menestystekijöitä sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Koululaitoksen tulisi pystyä tarjoamaan lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvät lähtökohdat jatko-opintoihin ja työelämään. Opetuksen laadun tulee pysyä korkeana ja samoin mahdollisuus riittävään yksilölliseen opetukseen/ohjaukseen on turvattava. Pirkkalan kouluissa ryhmäkoot ovat olleet toistaiseksi mielestäni riittävän pieniä, mutta tästä on huolehdittava jatkossakin.

 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

Suunnitellun SOTE - uudistuksen kielteiset vaikutukset Pirkkalan palveluihin tulee pyrkiä minimoimaan.

Pirkkalassa on tällä hetkellä kohtuullisen hyvin toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Pelkona on, että SOTE - uudistuksen myötä maakuntatasolle siirtyvä päätöksenteko voisi vaikuttaa heikentävästi Pirkkalan lähipalveluihin. Pirkkalan tulee pyrkiä mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan omista eduistaan SOTE - uudistuksen mahdollisesti edetessä.

Pirkkalan tulee varautua entistä paremmin ikääntyvän väestön asumis- ja palvelutarpeisiin.

Ennusteet kertovat, että Pirkkalan väestö tulee vanhenemaan voimakkaasti tulevina vuosina. Tämä tarkoittaa asumispalveluiden ja muiden ikääntyneiden palvelutarpeiden lisääntymistä. Olin erittäin yllättynyt kun havaitsin, että kunnassa ei arvioida tai budjetoida tuleviin talousennusteisiin lisääntyvien palvelutarpeiden kustannuksia. Mielestäni näin potentiaalisesti merkittävän kasvavan kuluerän suunnittelun tulisi olla eteenpäin katsovaa ja näiden arvioitujen menojen tulisi vaikuttaa kunnan kokonaistalouteen liittyvään suunnitteluun.

 

TOIMINTAMALLIT

Kuntalaisten enemmistön toiveiden ja tahtotilan selvittäminen tehtäessä kunnan ja kuntalaisten kannalta keskeisiä päätöksiä on äärimmäisen tärkeää.

Pirkkalassa on kuluvalla valtuustokaudella jo pyritty lisäämään kuntalaisten kuulemista ennen päätöksentekoa. Tämä ei kuitenkaan tunnu riittävän - sillä usein äänekkään vähemmistön ääni kuuluu sekä sosiaalisessa mediassa että muuten, mutta kuntalaisten suuren enemmistön ääni jää edelleen kuulumattomiin. Jotenkin tulisi pyrkiä lisäämään suuren enemmistön aktiivisuutta liittyen kuntaan ja kuntalaisiin liittyviin suuriin ja merkittäviin päätöksiin.

 

RAITIOTIE

Ja sitten tämä kovasti intohimoja herättävä kysymys raitiotiestä.

Itse en tällä hetkellä kannata raitiotietä kahdesta syystä:

  • Miten raitiotie aiotaan Pirkkalassa rahoittaa? Tästä ei ole tehty kunnollista selvitystä ts. miten raitiotien rakentaminen ja käyttöönotto vaikuttaisi kunnan talouteen. En kannata raitiotietä, jos sen vuoksi jouduttaisiin nostamaan Pirkkalan verotusta tai se merkitsisi merkittävää lainataakan lisääntymistä (otettava huomioon, että jo nyt hyväksytyt investoinnit nostanevat kunnan lainataakan noin 4000 EUR/asukas).
  • Miten raitiotie vaikuttaa kunnan kaavoitukseen ja asuntotuotantoon? En kannata nykytrendiä, jossa asuntorakentaminen kunnassa pyritään jopa 90% rakentamaan joukkoliikenneväylän eli lähinnä suunnitellun raitiotien reitin varteen kerrostalomuotoisena. Mielestäni Pirkkala tarvitsee enemmän pientalotontteja, koska juuri niihin kohdistuu suuri kysyntä ja ne myös toisivat kaivattuja lapsiperheitä kuntaan. 

9.11.2020 valtuustossa pidin oheisen puheenvuoron - tuolloin valtuustossa päätettiin hankesuunnittelun aloittamisesta. Edelleen odotan vastauksia näihin kysymyksiin.

"Puheenvuoro : Tampereen raitiotien seudullinen yleissuunnitelma

Seuturaitiotietä on valmisteltu jo melko pitkään ja nyt on hyvin todennäköisesti tämän valtuuston päätöksellä alkamassa Pirkkalan osalta suunnittelun seuraava vaihe. Tähän asti käyty keskustelu ja selvitystyö on käsitellyt lähinnä raitiotien reittiä Pirkkalaan sekä reittivaihtoehtoja ja pysäkkien sijainteja Pirkkalan alueella. Toivoisin, että seuraavan vaiheen suunnittelussa ja erityisesti tuotaessa raitiotien rakentamispäätöstä Pirkkalan kunnanhallitukseen ja valtuustoon, sisältäisi esitys seuraavat selvitykset. Ensinnäkin toivoisin, että suunnittelu sisältäisi ei pelkästään ehdotuksen raitiotien rakentamisesta vaan myös siitä, miten joukkoliikenne kokonaisuudessaan tultaisiin Pirkkalassa raitiotien ohella järjestämään. Onhan selvää, että raitiotie Partola – Suuppa välillä ei tule ratkaisemaan koko kunnan joukkoliikennetarpeita. Toiseksi toivoisin, että ehdotus raitiotien rakentamisesta myös sisältäisi selkeän laskelman raitiotien kustannuksista liittyen sekä investointeihin että käyttötalouteen sisältäen mahdolliset vuokra- ja vastikemaksut Tampereen Raitiotie Oylle. Kolmanneksi toivoisin, että  saataisiin arvio tärkeimmästä eli siitä, mikä vaikutus raitiotien rakentamisella mahdollisesti olisi kuntalaisten joukkoliikenteen lippujen hintoihin."

 

Jos nyt olet jaksanut lukea tekstin tänne saakka - kiitos!

Lisää tietoa minusta löydät :