Lasse Huotari

Tehdään yhdessä tulevaisuuden hyväksi

 

Lasse on 26-vuotias paluumuuttaja Soljasta. Elämän ensimmäiset 19 vuotta vierähtivät Pirkkalan Vähäjärvellä, josta opinnot veivät Lassen eri puolille Suomea. Kansainvälistä kokemusta Lasse on hakenut Calabrian yliopistosta Etelä-Italiasta, sekä nykyisessä työssään osana globaalia asiantuntijaorganisaatiota. Vuonna 2019 Lasse valmistui tuotantotalouden insinööriksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta Espoosta.

Ennen opintoihin lähtöä Lasse on toiminut erilaisissa luottamustehtävissä Pirkkalassa. Näistä tärkeimmät ovat varakunnanvaltuutettu sekä Nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Lisäksi Lasse toimi aktiivisesti Pirkkalan lukion opiskelijakunnassa. Lassen harrastuksiin kuuluu musiikki, golf sekä luonnossa liikkuminen kävellen ja pyörällä.

Tällä hetkellä Lasse työskentelee teknisenä asiantuntijana IT-alalla. Työ kehittyvien teknologioiden, kuten tekoälyn ja pilvilaskennan parissa vaativat ajassa mukana pysymistä sekä jatkuvaa itsensä kehittämistä. Tätä ajanmukaisuutta ja asioiden kehittämistä Lasse haluaa tuoda mukanaan kunnanvaltuustoon. Työssään Lasse on päässyt aitiopaikalta näkemään miten eri kaupungit pohjoismaissa, ja maailmalla ovat ottaneet käyttöön esimerkiksi tekoälyä osana omia palveluitaan. Asioita ei ole syytä tehdä tietyllä tavalla vain sen takia että niin on aina ennenkin tehty. Vanhat ajatusmallit on syytä haastaa, ja kestävä tulevaisuus tehdään uudella tavalla.

Arvot

 

Työstä tulee saada kiitos ja ansaittu palkka. Jokaisella on oikeus hyvään elämään ja vastuunkantajia yhteisiin asioihin tarvitaan. Kestävä kehitys on vastuullista politiikkaa, ja se ei sulje pois toimivaa liike-elämää tai yrittäjyyttä. Meidän jokaisen vain tarvitsee tarkastella omaa ajatusmalliamme. Nuoret rakentavat tulevaisuuden ja kaikessa päätöksenteossa tulisi miettiä minkälaisen perinnön päätökset jättävät nuorillemme. 

Uskon yrittäjyyteen, luottamukseen ja ihmisten kykyyn tehdä vastuullisia päätöksiä. Voimme yhdessä fiksuilla päätöksillä helpottaa toistemme elämää. Teknologian tuominen osaksi kunnan palveluita parantaa palveluiden saatavuutta. Jokaisella tulisi olla oikeus päästä käyttämään tarvitsemiaan palveluita silloin kun asia on ajankohtainen, ei silloin kun toimisto on auki.

Kestävä kehitys tarkoittaa myös fiksua maapolitiikkaa, asuntopolitiikkaa sekä talouspolitiikkaa. Emme voi ajatella vain itseämme, vaan täytyy miettiä miten päätöksemme vaikuttavat luontoon, talouteen sekä ennen kaikkea tulevaisuuden tekijöihin, eli nuoriin.

Vaaliteemat

 

Yrittäjyys ja työ luo kasvua

 

Pirkkala on maantieteellisesti loistavassa asemassa tarjoamaan puitteet eri toimialojen tarpeisiin. Kasvavalla yrityskannalla luodaan uutta työtä, mahdollisuuksia ja parempaa toimeentuloa kunnan asukkaille. Läntisen ohitustien varteen noussut teollisuussektori on loistava suunnannäyttäjä yrityselämän kehityksestä kunnassamme. Tämän vastapainoksi tarvitaan kuitenkin uusia ajatuksia uusien toimialojen saamiseksi kuntaan.

Suupan ja Partolan kehittäminen

Suupan ja Partolan alueet hyvine yhteyksineen tarjoavat hienon mahdollisuuden monimuotoisempaan yrityselämään. Suupan kehittämisessä on otettava huomioon erikokoisten yritysten tarpeet. Yksinyrittäjien, kevytyrittäjien, etätyöläisien ja pienten yritysten tarpeeseen tulisi kuntakeskukseen saada toimitiloja, jotka ovat joustavia ja tarpeeseen sopivia. Yksi tälläinen mahdollisuus on esimerkiksi toimistohotellit, joista yrittäjät ja työntekijät voisivat tarpeen mukaan vuokrata pöytäpaikkoja. Ratkaisuna tämä ei loisi vain tilaa tehdä omaa työtänsä, vaan se luo mahdollisuuden yritysten yhteistyöhön ja verkostoitumiseen. Pirkkala tarvitsee yli toimialarajojen meneviä yrittäjyysklustereita, joissa luodaan mahdollisuus tulevaisuuden innovaatioille, sekä kasvutarinoille.

Nuorten kannustaminen yrittäjyyteen

Silmu-lukiossa on nyt jo hyvää yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa. Yrittäjyyskurssit ja tietotaidon lisääminen rakentaa hyvää pohjaa nuorten tulevaisuuteen, valitsevat he sitten tien yrittäjinä tai työntekijöinä. Tätä toimintaa on syytä kehittää ja ylläpitää myös jatkossa. Yritysten kanssa jo lukioaikana tehty yhteistyö vahvistaa nuorten verkostoja ja näillä verkostoilla on merkittävä osa nuorten elämässä siirtyessään opiskelusta työelämään.

 

Hyvinvoivat asukkaat

 

Toimivan kunnan perusedellytyksenä on, että asukkaat voivat hyvin. Hyvinvointi rakentuu monesta osa-alueesta ja on kaikille oma kokemus. Kuitenkin merkittäviä tekijöitä hyvinvoinnin tunteeseen ovat laadukkaat ja saatavilla olevat palvelut, mahdollisuus harrastaa sekä miellyttävä, turvallinen asuinympäristö. Näiden kolmen teeman edistäminen kunnassamme on tärkeää, jotta Pirkkala on onnellinen paikka asua jatkossakin.

Laadukkaat ja käytettävissä olevat palvelut

Kun kuntalainen tarvitsee palveluita niiden tulee olla saatavilla juuri siinä hetkessä kun palveluita tarvitaan ja niiden tulee laadukkaasti toteutettu. Teknologian hyödyntämistä palveluiden saavutettavuuden parantamisessa on lisättävä. Teknologian avulla voidaan esimerkiksi kuntalaisen mielessä oleviin kysymyksiin vastata juuri silloin kun ne askarruttavat, eikä kuntalaisen tarvitse tällöin odottaa vastausta virka-aikaan asti. Lisäksi palveluissa on lisättävä käyttäjälähtöisyyttä. Esimerkiksi helpohkoihin terveyshuoliin voisi videoyhteyden avulla saada apua suoraan kotoa eikä tarvitsisi lähteä erikseen käymään terveyskeskuksessa.

Monipuoliset harrastukset

Pirkkala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet harrastamiseen. Lajit kuten Amerikkalainen jalkapallo, pyöräily, partio, padel, jalkapallo, yleisurheilu, frisbeegolf ja monet muut ovat osa meidän arkea Pirkalassa. Monipuoliset lajivaihtoehdot tulee olla jatkossakin saatavilla. Kunnan ja seurojen välistä yhteistyötä on ylläpidettävä ja myös kehitettävä entisestään. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus harrastaa.

Pirkkala tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen. Pyhäjärven, Vähäjärven ja muiden vesistöjen kuntoa on parannettava, ja monimuotoisten retkeilyreittien määrää on lisättävä.

Päätepysäkki kiusaamiselle

Pirkkalan vuoden 2019 Hyvinvointiraportti näytti huolestuttavaa suuntaa lasten ja nuorten kokeman terveyden ja hyvinvoinnin osalta. Kiusaaminen on saatava loppumaan Pirkkalassa. Asioista pitää myös alkaa puhumaan niiden oikeilla nimillä. Pahoinpitely on pahoinpitely ja henkinen väkivalta on myös väkivaltaa. Pirkkalassa on otettava käyttöön niin sanottu Etelä-Karjalan malli, jossa asioihin puututaan pienellä kynnyksellä ja esimerkiksi pahoinpitelytapauksissa tehdään matalalla kynnyksellä rikosilmoitus poliisille. 

Toimiva julkinen liikenne

Tärkeänä osana toimivaa kuntaa on kattava julkinen liikenne. Naistenmatkantien runkolinjaa on kehitettävä jatkossa niin, että yhteydet Tampereelle ovat mahdollisimman tehokkaita. Tärkeänä osana tätä runkolinjaa on tehokas syöttöliikenne kunnan muista osista. Syöttöliikenteen osalta tulee olla valmis kokeilemaan uusia innovatiivisia lähestymistapoja, esimerkiksi kutsupohjaista syöttöliikennettä, jossa syöttöliikenne ei kulkisi säännöllisin väliajoin reittiä ympäri, vaan sen toimintaa tehostetaan niin, että syöttöliikennettä tapahtuu silloin kun sille on tarvetta. Lisäksi tulevaisuudessa tulee olla valmis pilotoimaan autonomisen liikenteen ratkaisuja, jossa esimerkiksi robottibussit hoitaisivat syöttöliikennettä runkolinjalle.

Runkolinjan osalta on käyty jo jonkin aikaa keskusteluja ratikan ympärillä. Pirkkalan tulee harkita tarkasti erilaisia vaihtoehtoja toteuttaa runkoliikenne Naistenmatkantietä pitkin. Ratikka on matkustusmukavuudeltaan oman kokemukseni mukaan ylivertainen suhteessa esimerkiksi busseihin. Näen uhkana sen että Pirkkala olisi ainut Tampereen seutukaupungeista, joihin ei ole raideyhteyttä. Harkinnassa ja päätöksenteossa on kuitenkin otettava tarkoin huomioon kokonaistaloudellinen puoli. Ratikkaa ei kannata rakentaa, jos sen kannattavuuslaskelmia ei saada järkevän käyttöiän aikana järkeväksi kunnan tarpeisiin.

 

Vastuullinen talous on lahja lapsille

 

Vastuullinen taloudenpito on avain hyvinvoinnille tänään ja huomenna. Erityisen tärkeää vastuullinen taloudenpito on tulevaisuuden pirkkalalaisille. Emme voi nyt syödä tulevaisuuden kuormasta, vaan meidän täytyy tehdä nyt vastuullisia ja pitkäikäisiä päätöksiä, jotka mahdollistavat elinvoimaisen kunnan myös kymmenen vuoden päästä.

Ei veronkorotuksille

Kuntalaisten kokonaisveroastetta ei saa kasvattaa. Mahdolliset menojen tasaamiset täytyy hoitaa palveluita kehittämällä, ei ihmisten lompakolla käymällä. Emme voi tyytyä ajatukseen että asiat olisivat nyt hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla. Julkisen puolen toiminnassa on vielä paljon kehitettävää esimerkiksi digitalisaatiota lisäämällä, jolla voidaan päästä myös tehokkaampiin kustannusratkaisuihin. Rahoitus kunnan palveluihin täytyy saada muilla keinoilla kuin kuntalaisten ostovoimaa syömällä.

Kestävät tulonlähteet

Kunnan käyttömenoja ei voida budjetoida kertaluontoisten maakauppojen tai lainan varaan. Käyttömenojen suhde tuloihin tulee olla kestävällä pohjalla. Kunnan menot täytyy pystyä maksamaan myös seuraavana vuonna. Maakaupoista ja kunnan omistuksen realisoinnista saadut tulot eivät ole kestävä tapa rahoittaa kunnan käyttömenoja. Jos nyt myymme maatontin sillä ei enää makseta seuraavan vuoden käyttömenoja. Myöskään lainalla ei tule maksaa käyttömenoja. Lainarahalle on oma paikkansa, ja jos se käytetään järkevästi investointeihin, jotka pitkällä aikavälillä maksavat lainan takaisin ja vahvistavat kunnan taloutta hyväksyn lainan käyttämisen. Mutta sitä en hyväksy että lainaa otetaan vain jotta tämän vuoden laskut saadaan maksettua. Joudumme tässä tapauksessa ottamaan ensi vuonna uuden lainan.

Tonttiluovutuksiin järkeä

Nykyinen arvontasysteemi tonteissa toimii tosiasiassa tulonsiirtokeinona kunnalta asukkaille. Nykyisten arvottujen tontien hinnat ovat merkittävästi pienempiä kuin mitä markkinahinnat vastaavalle tontille olisivat. Tästä erotuksesta syntyvä arvonnousu siirtyy suoraan sille onnekkaalle, joka tontin arvonnassa saa itselleen. Kunnan pitäisi tonttien osalta siirtyä markkinahintaiseen hinnoittelumalliin, jossa tonteista peritään markkinan mukainen hinta. Näin puretaan epätasa-arvoinen tulonsiirtomenettely ja kunta saa luovutetuista tonttimaista markkinahinnan itselleen.

Monipuolinen asuntopolitiikka

Yhtenä osana vastuullista talouspolitiikkaa on myös asuntopolitiikka. Pirkkalan tulee jatkossa kaavoittaa asumiskäyttöön suunnattuja tontteja mahdollisimman monipuoliselle rakennuskannalle. Kuntaan tarvitaan niin isompia omakotitalotontteja, kuin rivitalo- ja kerrostalotonttejakin. Osana elinvoimaista kuntaa Pirkkalaan voitaisiin kaavoittaa nykyistä enemmän myös pienemmillä piha-aloilla olevia erillistalotontteja. Tälläiset erillistalot muodotaisivat asuntoyhtiön. Erillistalotonteilla päästäisiin parempaan arvonnousuun kunnan maapolitiikassa, kuin mitä vastaavan kokoisilla vain yhden talon rakennusoikeuden sisältävillä tonteilla.