Nuorten Kokoomus

Kun päätöksiä tehdään ja tulevaisuutta suunnitellaan tulee aina pitää mielessä ne henkilöt, joihin suunnitelmat ja päätökset tulevaisuudessa vaikuttavat. Pirkkalan Kokoomuksen nuoret haluavat ajaa tulevaisuuskeskeistä politiikkaa, joka mahdollistaa elinvoimaisen ja hyvinvoivan kunnan sen asukkaille.

Mahdollisuudet, hyvinvointi sekä osallistavuus. Näiden kolmen pilarin päälle on rakennettu Pirkkalan nuorten Kokoomuksen vaaliohjelma. Vaaliohjelman tavoitteena on turvata Pirkkalan asema nuoria houkuttelevana kuntana. Pirkkalan täytyy olla muutakin kuin hyvä kunta viettää lapsuus. Sen täytyy mahdollistaa asuminen, työ ja palvelut myöskin nuorille aikuisille.

 

Opiskelija-asuntoja Pirkkalaan!

 

Pirkkala tarjoaa jo oman alansa huippukoulutusta lentomekaanikkojen ja pilottien koulutuksessa. Monet jatko-opiskelumahdollisuudet sijoittuvat kuitenkin Tampereelle. Partolan aluetta kehittäessä tulee myös nuorten asumisentarpeet kartoittaa. Kuntaan tulee saada omistusasuntojen lisäksi kohtuuhintaisia pienempiä vuokra-asuntoja hyvän julkisenliikenteen vaikutusalueelta. Partolan alueen palvelut ja lyhyt etäisyys Tampereen keskustasta tarjoaa viihtyisän ja käytännöllisen alueen nuorille aikuisille. Yhteistyön mahdollisuutta Pirkanmaalla toimivien opiskelija asuntosäätiöiden kanssa on selvitettävä opiskelija-asuntojen saamiseksi kuntaamme.

Työllä ja Yrittämisellä kasvutarinoita

 

Toimiva kunta ei rakennu pelkästään asutuksen varaan, vaan sen on mahdollistettava myös työntekeminen sekä yrittäjyys. Pirkkalan lukion Silmun aloittamaa työtä nuorten kannustamisesta yrittäjyyteen on jatkettava. Tällaisen toiminnan avulla luomme niin kuntaamme kuin koko Suomeen uusia kasvutarinoita, jotka lisäävät jälkipolvien hyvinvointia.

Nuoret haluavat vakautta tulevaisuuteensa, jonka yhtenä osa-alueena on mahdollisuus tehdä työtä viihtyisässä ympäristössä. Työn saavutettavuutta kunnassa pitää pystyä ylläpitämään ja kasvattamaan. Nuorille täytyy kunnassa olla monipuolisesti mielekkäitä työpaikkoja.

Tampereen läntisen ohitustien varrelta löytyy hyviä teollisuuden tarpeisiin suunnattuja toimitiloja. Kuitenkin kunnan tulevaisuuden kannalta yrityskentän ja toimialojen laajentaminen on järkevää. Suupan kehittäminen ja rakentaminen hybridimallilla yhdistelemällä toimistotiloja sekä asuntoja tarjoaa mahdollisuuksia uusille yrityksille löytää hyviä toimitiloja kunnan sisältä hyvien kulkuyhteyksien varrelta.

Työtä nuorten hyvinvoinnin eteen

 

Nuorten hyvinvointi on puhuttanut paljon ja erilaiset surulliset kiusaamistapaukset ovat olleet isosti esillä mediassa. Kiusaaminen on aina tuomittavaa ja siihen täytyy puuttua vastuullisesti ja kiusaaminen täytyy saada loppumaan. Pirkkalan vuoden 2019 Hyvinvointiraportin mukaan joka kymmenes 4. ja 5. luokan oppilaista kokee kiusaamista vähintään kerran viikossa, 8. ja 9. luokkalaisista reilu 6% ja lukiolaisista 3,5%. Alakoululaisilla ja lukiolaisilla kiusaaminen on lisääntynyt kyseisen raportin mukaan, ja yläkoululaisilla luku on pysynyt samana edelliseen raporttiin nähden.

Osana kiusaamisen vastaista työtä Pirkkalassa tulisi ottaa käyttöön niin sanottu Etelä-Karjalan malli, jossa kiusaamiseen puututaan vahvoilla otteilla heti. Käytännössä tämä tarkoittaa madallettua kynnystä tehdä rikosilmoitus kiusaamisesta. Asioista on lisäksi puhuttava niiden oikeilla nimillä. Pahoinpitely on pahoinpitely ja siitä tekijä tulee saattaa lain mukaan säädettyyn vastuuseen.

Kun kiusaamista tapahtuu ollaan jo myöhässä. Siksi ennaltaehkäisevätyö nuorten parissa on tärkeää. Osana parempaa huomista Pirkkalassa toimivien seurojen ja yhdistysten toimintaa täytyy tuoda enemmän esille kunnan toiminnassa. Esimerkiksi urheiluseuroille tulee taata puitteet järjestää laadukasta toimintaa harrastajille ja erinäköisten yhdistysten toimintaan täytyy olla puitteet kunnossa. Osana tätä voidaan Suupanniityn auditorion käyttöä lisätä nuorille suunnatun esittävän taiteen ja kulttuurin paikkana. 

Kouluissa tapahtuvaan ryhmäyttämiseen tulee suunnata tarvittavat resurssit, ja niiden saatavuus täytyy turvata myös jatkossa. Onnistunut ryhmäytyminen on avaus toimivalle kouluyhteisölle ja yhteiselle nuorten hyvinvoinnille.

Koulu- ja muiden psykologipalveluiden saatavuutta tulee jatkossa edistää paremmin ja panostaa enemmän psyykkisen hyvinvoinnin parantamiseen. 

 

Nuoret mukaan päätöksentekoon

 

Kun puhutaan nuorten asioista niin kuka niistä tietäisi paremmin kuin nuoret itse. Nuorten asemaa osana kunnan päätöksentekoa on vahvistettava ja nuorten keinoja vaikuttaa päätöksentekoon tulee lisätä. Nuorilla on mielipiteitä ja heillä on halu niistä kertoa kunhan vain niitä heiltä kysytään. Emme voi odottaa että nuoret itse kertoisivat heidän ideoistaan kunnan kehittämiseen, vaan valtuutettujen ja virkamiesten tulee aktiivisemmin kysyä nuorilta itseltään minkälaisen Pirkkalan he haluavat rakentaa.

Päättävässä asemassa olevien henkilöiden tulisi entistä paremmin jalkautua esimerkiksi kouluihin kysymään nuorilta mielipiteitä heitä koskevan päätöksenteon tueksi. Lisäksi erilaisten sosiaalisen median kanavien hyödyntämistä mielipiteiden ja ajatusten keräämiseen tulee kehittää, jotta nuoret pystyisivät ilmaisemaan mielipiteitään heille ominaisissa kanavissa.

Nuortenneuvoston osuutta kunnan päätöksenteossa tulee myös lisätä. Osana tätä esimerkiksi kaavaluonnokset tulisi lähettää Nuorisoneuvostolle nähtäväksi, jotta neuvostolla olisi mahdollisuus jättää kommentinsa asiasta.

Nuortenneuvosto on keskeisessä asemassa kasvattamassa nuorten taitoja ja tietoisuutta päätöksenteosta. Tätä asemaa pitää vahvistaa jatkossa. Nuortenneuvoston jäsenten valinta tulisi myös tapahtua vaalien kautta, jotta nuorille tulisi käytännön kokemusta vaaleista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Osana valtakunnallisia vaaleja tulisi kouluissa myös järjestää erilaisia varjovaaleja ja muita tapahtumia.

 

Lähde ajamaan näitä asioita kanssamme

 Pirkkalan kokoomuksen Nuoret ehdokkaat

Anna Virtanen, 29, Bioanalytiikko, YAMK
Lasse Huotari, 26, Tekninen asiantuntija, Insinööri (AMK)
Tuukka Kinnunnen, 21, Teekkari
Olivia Kilpijoki, 18, Opiskelija
Pasi Kontkanen, 26, Opiskelija